Vårt miljöarbete

Logopedbyrån Dynamica arbetar systematiskt med miljöarbete och vi är certifierade enligt ISO14001. Vår miljöpolicy lyder som följer:
“Logopedbyrån Dynamica AB är ett logopedföretag som är verksamt i Stockholms län. Vi hjälper barn och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Logopedbyrån Dynamica AB vill finnas nära patienterna och ha korta väntetider.

I vårt arbete följer Logopedbyrån Dynamica AB miljölagstiftning samt andra tillämpliga miljökrav som vår verksamhet berörs av. Vi integrerar miljöhänsyn tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför, så vi minskar vår miljöpåverkan och förebygger förorening av miljön.

Logopedbyrån Dynamica AB:s miljöarbete ska fortlöpande förbättras och utvärderas genom regelbundna miljömöten. Medarbetare ska kontinuerligt hållas informerade och delaktiga vad gäller beslut och rutinförändringar inom miljöarbetet.


Vi vill försöka minska vår energianvändning genom att successivt införa energisnålare produkter. Vi vill öka andelen miljömärkt förbrukningsmaterial och sträva mot att helt övergå till miljömärkta varor. Vi vill minska vår miljöpåverkan i form av transporter genom samordning av leveranser och genom att finnas nära patienterna. Vi vill också öka miljömedvetenheten i hela vår organisation och hos dem vi samarbetar med genom att synliggöra miljön som en viktig faktor.”