Hos logopeden

Första besöket hos logopeden, förskolebarn

När du kommer med ditt barn till logopeden första gången lägger vi stor vikt vid att barnet ska känna sig tryggt. Ditt barn får leka med leksaker eller titta böcker och logopeden lyssnar på barnets tal och språk och tittar på hur barnet samspelar och leker. Ofta går det bra att plocka fram testmaterial där barnet ska

Läs mer

Språklig utredning, skolbarn

Om du misstänker att ditt barn har en språkförsening eller språkstörning kan du be skolsköterskan om en remiss till logoped. Logopeden gör då en utredning av ditt barns språkliga förmågor, tittar på ordförråd, grammatik, språkförståelse och uttrycksförmåga. Utredningen kan göras vid ett och samma tillfälle eller delas upp på flera besök anpassat efter barnets ålder

Läs mer

Vad är dyslexi?

Dyslexi, eller specifika lässvårigheter, är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning. Det kan vara ärftligt, men är inte alltid det. Dyslexi medför att personen har svårt att läsa. Det kan bli långsamt och hackigt eller fort och fel eftersom personen försöker gissa sig till innehållet. Ofta upplevs läsning som tråkigt eftersom det tar tid och är svårt.

Läs mer

Dyslexiutredning

När vi tagit emot en remiss gällande dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter kallar vi till en dyslexiutredning. En dyslexiutredning tar mellan 3 och 5 timmar att göra och kan göras på en dag eller delas upp på två eller flera tillfällen. Inför utredningen får ni hem ett frågeformulär. Det innehåller frågor om barnets språkutveckling och allmän utveckling, hur ni upplever

Läs mer

Vad är språkstörning?

Språkstörning är en funktionsnedsättning och ingen sjukdom. Den kan vara ärftlig men behöver inte vara det. Den innebär att personens språkförmåga är mycket nedsatt jämfört med den hos jämnåriga. Att ha en språkstörning är inte samma sak som att man har svag intelligens. Språkstörning innebär svårigheter att förstå när andra pratar och/eller svårigheter att själv

Läs mer

Dyspraxi

Barn som har ett otydligt tal på grund av dyspraxi eller talapraxi behöver ofta en ganska tät och intensiv träning. Svårigheterna att uttala ord och ljud korrekt beror på att rörelserna som görs med munnen för att säga de olika ljuden i kombination med varandra inte är helt automatiserade. Barnet kan ha svårt att hitta rätt

Läs mer

Kommunikationsträning

Logopedbyrån Dynamica håller regelbundet föräldrautbildningen It Takes Two to Talk, The Hanen Program för föräldrar till barn med språkstörning (0 – 5 år). Genom gruppträffar ledda av Hanen-certifierade logopeden Tove Öh får du möjlighet att lära dig mer om ditt barns sätt att kommunicera och hur du bäst kan stötta ditt barns språkutveckling i vardagen. Träffarna är

Läs mer
Loading