Diagnoser

Afasi

Afasi innebär en försämrad förmåga att använda och/eller förstå språket till följd av en sjukdom eller skada på hjärnan. Afasi drabbar olika från person till person. Man kan ha svårt att hitta ord, byter ut ord till ett annat, nedsatt förmåga att förstå språk, läsa och skriva samt att formulera meningar.

Läs mer

Dyslexi

Dyslexi, eller specifika lässvårigheter, är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning. Det kan vara ärftligt, men är inte alltid det. Dyslexi medför att personen har svårt att läsa. Det kan bli långsamt och hackigt eller fort och fel eftersom personen försöker gissa sig till innehållet. Ofta upplevs läsning som tråkigt eftersom det tar tid och är svårt.

Läs mer

Språkstörning

Språkstörning är en funktionsnedsättning och ingen sjukdom. Den kan vara ärftlig men behöver inte vara det. Den innebär att personens språkförmåga är mycket nedsatt jämfört med den hos jämnåriga. Att ha en språkstörning är inte samma sak som att man har svag intelligens. Språkstörning innebär svårigheter att förstå när andra pratar och/eller svårigheter att själv

Läs mer

Dyspraxi

Barn som har ett otydligt tal på grund av dyspraxi eller talapraxi behöver ofta en ganska tät och intensiv träning. Svårigheterna att uttala ord och ljud korrekt beror på att rörelserna som görs med munnen för att säga de olika ljuden i kombination med varandra inte är helt automatiserade. Barnet kan ha svårt att hitta rätt

Läs mer

Dysartri

Dysartri betyder ”nedsatt förmåga att artikulera”, talet låter sluddrigt och otydligt. Talsvårigheterna kan variera mycket, från att enbart märkas då personen med dysartri är trött till att talet är helt oförståeligt

Läs mer

Röstbesvär vid Parkinsons sjukdom

Det är mycket vanligt att Parkinsons sjukdom leder till röstbesvär av olika slag. På Logopedbyrån Dynamica kan vi erbjuda LSVT-behandling, en evidensbaserad behandlingsmetod utarbetad för personer med Parkinsons sjukdom som har besvär med svag röststyrka. LSVT står för Lee Silverman Voice Treatment. Behandlingsformen är intensiv med träning hos logoped 4 dagar i veckan under 4 veckor kombinerat

Läs mer
Loading